Finally got Horizon Zero Dawn for PS4. This game is gorgeous!